top

财 务 摘 要

华 人 置 业 集 团

业 绩 摘 要 2023 15-03-2024


阁 下 的 电 脑 需 装 上 Adobe Acrobat Reader , 方 能 读 取 PDF 格 式 文 件 。

2023
千港元

截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 业 绩
2022
千港元

2021
千港元

2020
千港元

2019
千港元

收 入 (附 注 1 ) 479,589 1,434,990 1,299,826
3,041,464
1,309,952
<重列>
本 公 司 拥 有 人 应 占 溢 利
(亏 损)
76,832 1,152,235 (3,515,305) 622,233 790,167
每 股 盈 利 (亏 损) - 基 本 及 摊 薄
(港 元) (附 注 2)
0.04 0.60 (1.84) 0.33 0.41
每 股 股 息 总 额 (港 仙)
- 末 期 及 中 期 股 息

-

-

-

2

2
资 产 总 额
负 债 总 额
18,545,466
(4,310,365)
19,434,515
(5,431,672)
21,597,070
(7,198,240)
37,469,379
(8,689,129)
48,311,789
(14,721,428)
资 产 净 值
非 控 股 权 益
14,235,101
(23,597)
14,002,843
(23,309)
14,398,830
(23,224)
28,780,250
(21,467)
33,590,361
(21,436)
本 公 司 拥 有 人 应 占 资 产 净 值 14,211,504 13,979,534 14,375,606 28,758,783 33,568,925
每 股 资 产 净 值 (港 元)
本 公 司 拥 有 人 应 占 每 股 资 产 净 值 (港 元)
7.46
7.45
7.34
7.33
7.55
7.54
15.09
15.08
17.61
17.60
已 发 行 股 份 数 目 1,907,619,079 1,907,619,079 1,907,619,079 1,907,619,079 1,907,619,079
附 注:
(1) 于 截 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度,本 集 团 就 综 合 全 面 收 益 报 表 中 楼 宇 管 理 费 收 入 及 物 业 管 理 服 务 收 入( 过 往 呈 列 及 分 类 为 「 其 他 收 入 」)、 债 券 及 其 他 形 式 之 债 务 证 券 之 利 息 收 入 以 及 上 市 及 非 上 市 股 本 投 资 之 股 息 收 入( 过 往 呈 列 及 分 类 为「 投 资 收 入 净 额 」)之 呈 列 及 分 类 更 改 其 会 计 政 策 。 详 情 已 载 列 于 本 公 司 二 零 二 零 年 年 报 之 综 合 财 务 报 表 附 注 3 内 。 截 至 二 零 一 九 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 过 往 列 报 之 收 入 金 额 为 538,986,000 港 元。
(2) 每 股 基 本 及 摊 薄 盈 利 (亏 损) 乃 根 据 当 年 度 本 公 司 拥 有 人 应 占 溢 利 (亏 损) 及 有 关 年 度 已 发 行 股 份 之 加 权 平 均 数 计 算 。 由 于 本 公 司 并 无 潜 在 普 通 股 之 发 行,故 有 关 年 度 之 每 股 摊 薄 盈 利 (亏 损) 与 每 股 基 本 盈 利 (亏 损) 相 同。